Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN UITVAARTZORG VAN DE KERKHOF

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 65453395

  

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waaronder diensten van Uitvaartzorg van de Kerkhof. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.uvdk.nl, worden altijd overlegd en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;
 2. De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien een vervangende wederpartij voor dezelfde uitvaart optreedt;
 3. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;
 4. De gedrag - en beroepsregels van Uitvaartzorg van de Kerkhof maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;
 5. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Uitvaartzorg van de Kerkhof de opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Uitvaartzorg van de Kerkhof en deze algemene voorwaarden;
 6. Aan het intake gesprek zijn kosten verbonden welke kosten niet in rekening worden gebracht wanneer de opdracht aan Uitvaartzorg van de Kerkhof wordt verstrekt;
 7. Uitvaartzorg van de Kerkhof is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Uitvaartzorg van de Kerkhof;
 8. De wederpartij zal zich nooit kunnen beroepen dat hij/zij de opdracht voor een derde heeft verstrekt, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Uitvaartzorg van de Kerkhof ter kennis heeft gebracht en Uitvaartzorg van de Kerkhof onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Samengevat is diegene die de opdracht heeft verstrekt is de opdrachtgever.


Artikel 2. KOSTENRAMING

 1. In prijskranten, catalogi, of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van zaken en diensten zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Uitvaartzorg van de Kerkhof niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
 2. Uitvaartzorg van de Kerkhof stelt haar kostenraming samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor de voorbereiding, producten en andere gerelateerde zaken en diensten;
 3. Wanneer op verzoek van de wederpartij voorafgaand aan de opdracht een richtprijs is afgegeven, mag deze met niet meer dan tien procent (10%) worden overschreden, tenzij Uitvaartzorg van de Kerkhof vooraf uitdrukkelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd;
 1. In de kostenraming is opgenomen:
 2. a) een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen van goederen met vermelding van de daarbij behorende prijzen, voor zover deze dienstverlening en leveringen niet op basis van een uitvaartpakket worden verricht/geleverd;
 3. b) Pro memorie posten. Dit zijn posten voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverlening en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Uitvaartzorg van de Kerkhof al dan niet een richtprijs per post aangeven met vermelding “pro memorie” (P.M.). De wederpartij kan aan deze opgave geen rechten ontlenen;
 4. Wanneer de wederpartij geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na de prijsopgave niet onverwijld heeft gewijzigd, is de wederpartij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen. Op verzoek wordt aan de wederpartij een kopie/uittreksel van nota’s van derden verstrekt. Uitvaartzorg van de Kerkhof is bevoegd om begeleidingskosten in rekening te brengen over deze nota´s;
 5. De overeenkomst kan in onderling overleg en met wederzijds goedvinden altijd worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd en met de wederpartij verrekend;
 6. Specifieke verzoeken waaronder openbaring thuis en verzorging kunnen worden verzorgd door Uitvaartzorg van de Kerkhof maar vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Uitvaartzorg van de Kerkhof.

 

Artikel 3. TIJDSTIP VAN LEVERING

 1. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen wederpartij en Uitvaartzorg van de Kerkhof. Bij niet tijdige oplevering is Uitvaartzorg van de Kerkhof dan ook eerst na schriftelijke ingebrekestelling in verzuim;
 2. Een genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Uitvaartzorg van de Kerkhof kan worden toegerekend;

- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Uitvaartzorg van de Kerkhof tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat zij daar in tekort zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of niet;
- wederpartij Uitvaartzorg van de Kerkhof niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van levering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.


Artikel 4. HUURGOEDEREN (OPBARING THUIS)

 1. Levering van goederen geschiedt vanaf magazijn van Uitvaartzorg van de Kerkhof, hetzij op een door de wederpartij aangewezen afleveradres welk afleveradres;
 2. Na afloop van de huurtermijn is wederpartij verplicht tot teruggave van de huurgoederen. Teruggave geschiedt in het aantal en de staat van in ontvangstneming en op de plaats van afgifte door Uitvaartzorg van de Kerkhof, tenzij voor wat dit laatste betreft uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 1. Indien de wederpartij op de dag van afloop van de huurtermijn zijn verplichting tot teruggave van de goederen niet nakomt is de wederpartij voor iedere dag dat de teruggave uitblijft - na de dag van afloop van de huurtermijn - aan Uitvaartzorg van de Kerkhof huur verschuldigd zulks onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij voor iedere verdere schade opkomend aan de zijde van Uitvaartzorg van de Kerkhof en voortvloeiend uit het niet tijdig of niet behoorlijk teruggeven van de huurgoederen ongeacht de oorzaak van het niet tijdig of niet behoorlijk teruggeven;
 2. Wederpartij verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging, alles in de ruimste zin des woords, met betrekking tot de huurgoederen onmiddellijk aan Uitvaartzorg van de Kerkhof te berichten en gehouden de schade hoe ook genaamd, die daarvoor aan de zijde van Uitvaartzorg van de Kerkhof opkomt volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan met dien verstande dat de schadevergoeding ten aanzien van de huurgoederen zelf ten hoogte van de nieuwwaarde bedraagt;
 3. Uitvaartzorg van de Kerkhof heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien naar haar oordeel, de gehuurde goederen door de wederpartij niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt;
 4. Wederpartij dient de gehuurde goederen te verzekeren in verband met diefstal, brand en schade door derden.


Artikel 5. TARIEVEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Uitvaartzorg van de Kerkhof in rekening brengt, zijn de op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
 2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Uitvaartzorg van de Kerkhof gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 48 uur na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;
 3. Externe diensten zoals een koffietafel, ingehuurde livestream, bloemen, enzovoort kunnen door Uitvaartzorg van de Kerkhof worden geregeld tegen de alsdan geldende tarieven.


Artikel 6. BETALING

 1. De wederpartij betaalt de op basis van de kostenraming en eventueel latere wijzigingen, de gespecificeerde nota binnen dertig dagen (30) na ontvangst;
 2. Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Uitvaartzorg van de Kerkhof;
 3. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag;
 4. De wederpartij kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat zij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld;
 5. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend;
 6. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Uitvaartzorg van de Kerkhof alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.


Artikel 7. VERZEKERINGEN

 1. De wederpartij kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Uitvaartzorg van de Kerkhof, die zorg draagt voor een deugdelijk bewijs van afgifte/ontvangst. Uitvaartzorg van de Kerkhof verplicht zich de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en);
 2. Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde Uitvaartzorg van de Kerkhof machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota. Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde of diens erfgenamen uitbetaald.


Artikel 8. PERSONALIA

 1. De vermelde personalia van de overledene worden in overeenstemming met de wederpartij gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door Uitvaartzorg van de Kerkhof, tenzij anders is overeengekomen;
 2. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uitvaartzorg van de Kerkhof aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Uitvaartzorg van de Kerkhof worden verstrekt;
 3. Bij kennisneming door de wederpartij van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze Uitvaartzorg van de Kerkhof daaromtrent onverwijld te verwittigen;
 4. Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal Uitvaartzorg van de Kerkhof bevorderen, dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan Uitvaartzorg van de Kerkhof worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de wederpartij, tenzij een derde aansprakelijk is.


Artikel 9. DRUKWERKEN

 1. Vooraankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient door de wederpartij schriftelijk te worden aangeleverd. Uitvaartzorg van de Kerkhof gaat er vanuit dat de wederpartij de inhoud van het aangeleverde drukwerk zelf heeft gecontroleerd en goedgekeurd en Uitvaartzorg van de Kerkhof is nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten in onder andere de aangeleverde teksten;
 2. Uitvaartzorg van de Kerkhof is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de tekst afwijkt van de door de wederpartij schriftelijk vermelde tekst en de noodzaak van rectificatie aan haar toe te rekenen is;
 3. Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Uitvaartzorg van de Kerkhof verzorgd tenzij anders is overeengekomen;
 4. Uitvaartzorg van de Kerkhof is gehouden, tenzij anders is overeengekomen, dat aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij post.nl en/of bij de gekozen bladen worden bezorgd. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of tijdige plaatsing in de gekozen bladen, zal Uitvaartzorg van de Kerkhof dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de wederpartij brengen. Indien Uitvaartzorg van de Kerkhof heeft voldaan aan de hiervoor genoemde uitgangspunten is te late plaatsing of te late postbezorging voor risico en/of rekening van de wederpartij.

Of de wederpartij dient er zelf voor te zorgen dat de aankondiging van overlijden tijdig worden afgegeven op een geschikt kantoor van Post. NL. Uitvaartzorg van de Kerkhof is niet aansprakelijk voor een te late postbezorging. Uitvaartzorg van de Kerkhof is gehouden, tenzij anders is overeengekomen, dat de advertentie met daarin de aankondiging van overlijden met de grootste spoed bij de gekozen bladen worden bezorgd. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige plaatsing in de gekozen bladen, zal Uitvaartzorg van de Kerkhof dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de wederpartij brengen. Indien Uitvaartzorg van de Kerkhof heeft voldaan aan de hiervoor genoemde uitgangspunten is te late plaatsing voor risico en/of rekening van de wederpartij.

 

Artikel 10. VOERTUIGEN

 1. Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaart dag vóór 16.00 uur aan Uitvaartzorg van de Kerkhof kenbaar gemaakt te worden. De overeengekomen prijs zal in overeenstemming met deze wijziging aangepast worden;
 2. Na annulering of wijziging (min. 24 uur van tevoren) van één of meer van het aantal en soort overeengekomen voertuigen na het in lid 1 genoemd tijdstip, is de wederpartij gehouden om aan Uitvaartzorg van de Kerkhof een redelijke vergoeding te betalen voor de door Uitvaartzorg van de Kerkhof gemaakte kosten.


Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Uitvaartzorg van de Kerkhof zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en met inachtneming van de gedrag- en beroepsregels. Uitvaartzorg van de Kerkhof verklaart tegenover de wederpartij de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot;
 2. Uitvaartzorg van de Kerkhof is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid van Uitvaartzorg van de Kerkhof voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal het bedrag dat de door de assuradeur van Uitvaartzorg van de Kerkhof in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Uitvaartzorg van de Kerkhof om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering gedekt is, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag; Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 3. De overledene wordt bij voorkeur zonder enige sieraden overgedragen aan Uitvaartzorg van de Kerkhof. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de wederpartij;
 4. Uitvaartzorg van de Kerkhof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 5. Uitvaartzorg van de Kerkhof is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 6. Bij bijzettingen komt het verwijderen van de grafsteen evenals de belettering voor rekening en risico van de steenhouwer.


Artikel 12. OPONTHOUD en OVERMACHT

 1. Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van Uitvaartzorg van de Kerkhof indien deze haar of haar toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen Uitvaartzorg van de Kerkhof niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvatting voor haar rekening dienen te komen;
 2. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Uitvaartzorg van de Kerkhof, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van Uitvaartzorg van de Kerkhof kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden die door Uitvaartzorg van de Kerkhof ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door leveranciers), etc.
 3. Overmacht geeft Uitvaartzorg van de Kerkhof het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot betaling gehouden.


Artikel 13. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID

 1. Uitvaartzorg van de Kerkhof ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Uitvaartzorg van de Kerkhof verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering doch zulks met uitzondering van de informatie die Uitvaartzorg van de Kerkhof wettelijk verplicht is te bewaren. Uitvaartzorg van de Kerkhof is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 4. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Uitvaartzorg van de Kerkhof wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Uitvaartzorg van de Kerkhof is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor:

- het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

- het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Uitvaartzorg van de Kerkhof. Uitvaartzorg van de Kerkhof mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

 1. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.


Artikel 14. KLACHTEN

 1. Klachten over uitvaartverzorging, waaraan de wederpartij gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de wederpartij (of diens gemachtigde) binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart bij Uitvaartzorg van de Kerkhof ingediend zijn. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Uitvaartzorg van de Kerkhof in staat is adequaat te reageren. Uitvaartzorg van de Kerkhof zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
 2. Reclameren is niet mogelijk indien:

- hetgeen waarover wordt gereclameerd valt binnen een redelijke tolerantie;

-  wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Uitvaartzorg van de Kerkhof (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

- aan de uitgevoerde opdracht/dienst andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend waren;

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Uitvaartzorg van de Kerkhof;

 1. Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij Uitvaartzorg van de Kerkhof ingediend worden;
 2. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
 3. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.


Artikel 15. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 16. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van Uitvaartzorg van de Kerkhof is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Uitvaartzorg van de Kerkhof moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.
  2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Uitvaartzorg van de Kerkhof is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Uitvaartzorg van de Kerkhof gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
 2. Deze algemene voorwaarden zijn in juni 2022 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.